CONDICIONS

ÉS NECESSARI PER RETIRAR EL VEHICLE, ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI I DEL CARNET DE CONDUIR VIGENT PER AL CONDUCTOR AUTORITZAT.

PEL PRESENT CONTRACTE, L’ARRENDADOR (AUTOCARAVANES MONTSENY, S.L.) ARRENDA A L’ARRENDATARI (EL CLIENT), EL VEHICLE DESCRIT EN DOCUMENT ADJUNT. LA SIGNATURA DEL CONTRACTE DE LLOGUER SUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE TOTES I CADA UNA DE LES CONDICIONS SEGÜENTS: 

 1. L’import total del lloguer contractat s’haurà d’abonar abans de la sortida, mitjançant diners en efectiu, targeta o transferència bancària. Entenc que puc incórrer en despeses que impliquin càrrecs addicionals. Així mateix l’arrendatari autoritza l’arrendador perquè carregui a la targeta l’import de càrrecs per danys, ampliació de dies de lloguer i qualsevol altre previst en els termes i condicions del contracte de lloguer. Admeto la meva responsabilitat quant a posseïdor del vehicle durant la vigència d’aquest contracte.
 2. El conductor o conductors del vehicle han de ser majors de 25 anys i estar en possessió del permís de conduir classe B, amb més de 2 anys d’antiguitat. En cas de no ser resident de la UE, haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional en vigor.
 3. Només estan autoritzats a conduir la persona o persones identificades i acceptades per l’arrendador i que estiguin reflectides en aquest contracte.
 4. El servei de reserva de vehicle serà vàlid per a la categoria especificada i sempre subjecte a disponibilitat. Si la informació presentada per l’usuari és insuficient o no es pot comprovar convenientment, el lloguer serà denegat.
 5. L’arrendador garanteix una categoria de vehicle, mai un model concret.
 6. Per efectuar una reserva s’haurà de pagar el 30% del valor total del lloguer. En cas d’anul·lació de la reserva o no recollir el vehicle a la data proposada s’aplicarà una comissió de 40 euros (iva no inclòs). No és procedent per part del client exigir cap indemnització si per motius de força major, motius fortuïts o aliens a l’arrendador no es pogués lliurar el vehicle en la data convinguda, llevat de la devolució de la quantitat pagada en concepte de reserva. En cas que l’arrendatari per pròpia decisió unilateral iniciï amb retard o acabi anticipadament el lloguer, no tindrà dret a cap reemborsament.
 7. Les tarifes poden variar en funció de la durada i estan subjectes a canvis.
 8. El lliurament i la devolució del vehicle s’efectuarà en el lloc, la data i l’hora acordada. Els retards en la devolució no autoritzats ni deguts a força major seran penalitzats amb una tarifa del doble de la quantitat aplicada en el contracte. L’incompliment de la devolució faculta l’arrendador per fer-se càrrec del vehicle o requerir-lo judicialment. Si el client vol perllongar el lloguer sobre les dates establertes, ho haurà de comunicar i la confirmació de la pròrroga estarà subjecta a les disposicions de l’arrendadora.
 9. El límit és de 300 quilòmetres diaris; en cas de sobrepassar-los es cobraran 0,30 cèntims d’euro per km. recorregut de més.
 10. Es prohibeix expressament destinar el vehicle a qualsevol activitat contrària a la moral, les lleis i els bons costums. Queda prohibit transportar més nombre de persones que la permesa per la llei, fer carreres, concursos, transport de mercaderies o objectes no permesos per la nostra legislació, transitar fora de la xarxa viària i en terrenys no adequats. Queda prohibit conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per l’alcohol, les drogues, els medicaments, la fatiga o la malaltia. Així mateix, l’arrendatari rep tota la documentació exigible per la normativa vigent i està obligat a la seva exhibició quan qualsevol funcionari o agent de l’autoritat li requereixi.
 11. L’arrendador no es fa responsable d’aquelles sancions que es puguin produir atribuïbles a infranccions comeses pel conductor així com totes aquelles contravencions al codi de la circulació que es puguin produir. En cas que per culpa seva fos el vehicle retingut o embargat, correria a més amb les despeses i el lucre cessant de l’arrendadora durant el temps que duri la indisponibilitat del vehicle, aplicant-se l’import per dia segons el preu de lloguer. En cas de produir-se una sanció de trànsit durant el lloguer, Autocaravanes Montseny SL ha d’identificar el titular davant l’autoritat sancionadora, aquest tràmit comporta un càrrec per gestió administrativa de 25 euros.
 12. Els dies de lloguer computaran per períodes de 24 hores a comptar de l’hora exacta en què l’usuari hagi llogat el vehicle i fins a la recepció del vehicle, les claus i la documentació per part de l’arrendador. La tarifa reduïda només s’aplica per a lloguers de màxim 5 hores, i el límit és de 150 quilòmetres.
 1. S’entrega el vehicle amb el dipòsit ple de combustible i serà tornat en les mateixes condicions. En cas contrari, es facturarà el preu del combustible més el servei de proveït per import de 15 euros (subjecte a variacions).
 2. No es permet transportar el vehicle a bord de qualsevol tipus de vaixell, tren, camió o avió, excepte expressa autorització per escrit per part de l’arrendador.
 3. El vehicle només està autoritzat a circular pels països continentals que formen part de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Portugal i Suècia.
 4. El client ha revisat el vehicle en rebre’l i reconeix rebre’ls a plena satisfacció, per tant, l’avaria del vehicle o el mal funcionament de l’equip durant el lloguer no donarà dret a cap indemnització, devolució o descompte. Al contracte de lloguer s’anoten els danys previs que s’hagin identificat i quan es torna el vehicle es revisa novament, si apareixen danys que no hi eren, aquests seran assumits per l’usuari.
 5. Qualsevol accident, col·lisió o dany que afecti el vehicle, sigui de la importància que fos, la comunicarà l’usuari a l’arrendadora dins de les 12 h. següents o quan hagués passat, sota pena d’estar al que la companyia asseguradora resolgui, assolint la seva responsabilitat als prejudicis que l’arrendadora pugui patir.
 6. En cas de robatori o furt del vehicle es denunciarà a l’autoritat competent immediatament, comunicant-ho i remetent còpia de la denuncia a l’arrendador en un termini màxim de 24 hores, juntament amb les claus del vehicle, quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.
 7. El client sota cap circumstància abandonarà el vehicle, sent de la seva responsabilitat la repatriació i la devolució del mateix a la direcció de l’arrendador, fins aquest moment el client es farà càrrec de totes les despeses.
 8. És obligació de l’arrendatari aturar com més aviat millor el vehicle quan estant en marxa s’il·lumini en el quadre d’instruments qualsevol dels testimonis que detecten una anomalia de funcionament del vehicle o quan percebi signes externs que indiquin avaria o mal funcionament del mateix. l’arrendatari ha de contactar amb l’arrendador o amb la companyia d’assistència a la carretera concertada per l’arrendador. En cas d’avaria la reparació de la qual no excedisca de 60,00 €, el client directament podrà realitzar-la sense la prèvia autorització de l’arrendadora, per a avaries d’import superior haurà de sol·licitar autorització, essent reemborsat el seu import prèvia presentació de la factura oficial emesa a nom de AUTOCARAVANES MONTSENY, S.L. Ctra. C-35 Km. 56,4 – 08470 Sant Celoni, NIF: B-65317893
 9. L’arrendatari i conductor autoritzat participen com a assegurats en una pòlissa d’assegurances d’automòbils que únicament inclou responsabilitat civil obligatòria i danys a tercers. No queden assegurats els objectes de dins del vehicle dipositats per l’arrendatari.
 10. Qualsevol qüestió derivada de la interpretació del present contracte, ambdues parts se sotmeten expressament als tribunals del domicili de l’arrendador.
Scroll to Top